BIỂU MỨC THU PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

BIỂU MỨC THU PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT
Đánh giá bài viết

BIỂU MỨC THU PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

Thông tư 08/2018/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT

Có 7 điều mới các bạn tham khảo:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Đối tượng nộp phí
Điều 3. Tổ chức thu phí
Điều 4. Mức thu phí
Điều 5. Kê khai, nộp phí
Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
Điều 7. Tổ chức thực hiện

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính)

STT Tên phí Đơn vị tính Mức thu (đồng)
1 Phí thẩm định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 01 Bộ hồ sơ 36.000.000
2 Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện (sản xuất/kinh doanh/sản xuất, kinh doanh) hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp    
Đối với cấp mới 01 Giấy chứng nhận 1.200.000
Đối với cấp lại, điều chỉnh 01 Giấy chứng nhận 600.000
3 Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng    
a Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1    
Đối với cấp mới 01 Giấy phép 1.200.000
Đối với cấp lại, điều chỉnh 01 Giấy phép 600.000
b Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2    
Đối với cấp mới 01 Giấy phép 1.200.000
Đối với cấp lại, điều chỉnh 01 Giấy phép 600.000
c Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 3    
Đối với cấp mới 01 Giấy phép 1.200.000
Đối với cấp lại, điều chỉnh 01 Giấy phép 600.000
d Giấy phép sản xuất hóa chất: DOC, DOC-PSF    
Đối với cấp mới 01 Giấy phép 1.200.000
Đối với cấp lại, điều chỉnh 01 Giấy phép 600.000

 

Xem thêm: 3 điểm mới về tính đống BHXH

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.