Các hàm thời gian cơ bản trong Excel

Các hàm thời gian cơ bản trong Excel
Đánh giá bài viết

Các hàm thời gian cơ bản trong kế toán Excel

Thời gian, ngày, tháng, năm là những điều rất quan trọng trong kế toán. Tuy nhiên, là một người kế toán bạn đã biết sử dụng thành thạo các hàm thời gian trong Excel chưa? Nếu bạn chưa biết hãy đọc bài viết  các hàm thời gian cơ bản trong Excel của trung tâm kế toán Hà Nội. Đây là điều rất cần thiết bạn phải biết, nó phục vụ đắc lực cho công việc kế toán của bạn.

Khi sử dụng hàm ngày tháng, thời gian trong Excel bạn cần chú ý nếu nhập một giá trị ngày tháng không hợp lệ nó sẽ trở thành một chuỗi văn bản, công thức tham chiếu sẽ trả về lỗi. Đây là các hàm thời gian cơ bản trong Excel:

1. Hàm NOW()
+ Cú pháp: =NOW()
+ Trả về ngày, giờ hiện tại của hệ thống.
2. Hàm TODAY
+ Cú pháp: =TODAY()
+ Trả về ngày hiện tại của tháng.
3. Hàm DAY()
+ Cú pháp: =DAY(D)
+ Trả về giá trị ngày của D (Trả về thứ tự của ngày trong tháng từ một giá trị kiếu ngày tháng).
4. Hàm MONTH()
+ Cú pháp: =MONTH(D)
+ Trả về giá trị tháng của D.
5. Hàm YEAR()
+ Cú pháp: =YEAR(D).
+ Trả về giá trị năm của D.
6. HÀM DAYS360()
+ Cú pháp: =DAYS360(BTNT1, BTNT2)
+ Tính số ngày giữa 2 mốc ngày tháng dựa trên cơ sở một năm có 360 ngày.
7. Hàm EDATE
+ Cú pháp: =EDATE
+ Trả về mốc thời gian xảy ra trước hoẵ sau mốc chủ định.
8. Hàm EOMONTH
+ Cú pháp: =EOMONTH.
+ Trả về ngày cuối cùng của tháng xảy ra trước hoặc sau mốc chỉ định.
9. Hàm HOUR()
+ Cú pháp: = HOUR(A)
+ A là biểu thức thời gian hoặc một con số chỉ giá trị thời gian.
+ Hàm trả về số chỉ giờ trong một giá trị thời gian.
Ví dụ: HOUR(0.5) = 12 (giờ)
10. Hàm MINUTE()
+ Cú pháp: = MINUTE(B)
+ B là biểu thức thời gian hoặc một con số chỉ giá trị thời gian.
Ví dụ: Bây giờ là 11:30 PM, MINUTE(NOW()) = 30 (phút).
+ Hàm trả về số chỉ phút trong một giá trị thời gian.
11. Hàm SECOND()
+ Cú pháp: = SECOND(C)
+ C là biểu thức thời gian hoặc một con số chỉ giá trị thời gian.
+ Hàm trả về số chỉ giây trong một giá trị thời gian.
Ví dụ: SECOND(“2:45:50 PM”) = 50 (giây)
12. Hàm TIME()
+ Cú pháp: = TIME(hour, minute, second).
+ Trả về một giá trị thời gian nào đó.
Ví dụ:
TIME(14, 45, 30) = 2:45:30 PM
TIME(25, 85, 75) = 2:26:15 AM

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.