Hướng dẫn lập bản thuyết minh báo cáo tài chính

Hướng dẫn lập bản thuyết minh báo cáo tài chính
Đánh giá bài viết

Hướng dẫn lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Báo cáo tài chính là một hệ thống các số liệu cho biết tình hình tài sản và nguồn vốn, luồng tiền và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính gồm có: báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và thuyết minh BCTC.
Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận vô cùng quan trọng không thể thiếu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thuyết minh BCTC được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo mà các bảng báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết. Qua đó, giúp nhà đầu tư hiểu rõ và chính xác hơn về tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Những nội dung chính cần trình bày trong bản thuyết minh BCTC:
– Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.
– Các chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.
– Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.
– Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán áp dụng.
– Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán.
– Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
– Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Để lập được bản thuyết minh báo cáo tài chính bạn cần hiểu được những vấn đề sau:

1. Mục đích của bản thuyết minh BCTC là gì?
– Dùng để mô tả, phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo các chuẩn mực kế toán cụ thể nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày báo cáo tài chính hợp lý, trung thực.
2. Bản thuyết minh BCTC được trình bày theo nguyên tắc nào?
– DN được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh BCTC theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong bản thuyết minh này.Bản thuyết minh BCTC phải được trình bày một cách có hệ thống.
– Khi lập báo cáo tài chính giữa niên độ, DN phải lập bản thuyết minh BCTC chọn lọc theo quy định của thông tư hướng dẫn chuẩn mực cách lập bản thuyết minh BCTC và chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”.
– Khi lập báo cáo tài chính năm, DN phải lập bản thuyết minh BCTC theo đúng quy định hướng dẫn tại chế độ báo cáo tài chính này và theo Chuẩn mực kế toán “Trình bày báo cáo tài chính”.

3. Cơ sở căn cứ để lập bản thuyết minh Báo cáo tài chính
– Căn cứ vào bản thuyết minh BCTC năm trước.
– Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.
– Căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của năm báo cáo.
– Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

 

huong-dan-lam-thuyet-minh-bao-cao-tai-chinh

 

 

 

Khi bạn đã hiểu được những yêu cầu, mục đích của việc lập bản thuyết minh BCTC, Kế Toán Hà Nội xin hướng dẫn cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09 – DN theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC:
I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
Nội dung trong phần này doanh nghiệp trình bày rõ:
– Hình thức sở hữu vốn: Là công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh rõ: Tên quốc gia và vùng lãnh thổ của từng nhà đầu tư trong doanh nghiệp (bao gồm chủ đầu tư có quốc tịch VN và quốc tịch nước ngoài) và biến động về cơ cấu vốn chủ sở hữu giữa các nhà đầu tư (tỷ lệ % góp vốn) tại thời điểm kết thúc năm tài chính.
– Lĩnh vực kinh doanh: Nêu rõ là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.
– Ngành nghề kinh doanh: Nêu rõ hoạt động kinh doanh chính (Nội dung thuyết minh về hoạt động kinh doanh chính dẫn chiếu theo quy định về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam) và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.
– Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực.
– Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, các sự kiện sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô… có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
– Cấu trúc doanh nghiệp
+ Liệt kê danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ lợi ích, tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp tại từng công ty liên doanh, liên kết.
+ Liệt kê danh sách các công ty con: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích, tỷ lệ quyền biểu quyết của công ty mẹ tại từng công ty con.
+ Liệt kê danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ từng đơn vị.

II. Các chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp trong trường hợp DN đáp ứng giả định hoạt động liên tục
1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam:
– Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi Báo cáo tài chính có tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp không (tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá thực tế hay tỷ giá bình quân).

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
– Ngân hàng lựa chọn tỷ giá để áp dụng trong kế toán.
– Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại nợ phải trả.
– Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại tài sản.
– Các loại tỷ giá áp dụng trong giao dịch khác.

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế
– Lý do lựa chọn lãi suất thực tế.
– Căn cứ xác định lãi suất thực tế.

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
– Nêu rõ tiền gửi ngân hàng là có kỳ hạn hay không kỳ hạn?
– Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cở sở nào? Có phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” hay không?
– Nêu rõ vàng tiền tệ gồm những loại nào, có sử dụng như hàng tồn kho hay không?

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
– Đối với chứng khoán kinh doanh:
+ Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc.
+ Căn cứ trích lập dự phòng giảm giá.
+ Thời điểm ghi nhận (đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+0 hay thời điểm khác).
– Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
+ Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc?
+ Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?
+ Căn cứ xác định những khoản tổn thất không thu hồi được.
– Đối với các khoản cho vay:
+ Có đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, các khoản thỏa mãn định nghĩa không?
+ Giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc hay giá trị phân bổ?
+ Lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay.
– Đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết:
+ Xác định được nguyên tắc xác định công ty liên doanh, liên kết, công ty con là dựa theo tỷ lệ vốn góp hay tỷ lệ lợi ích, tỷ lệ quyền biểu quyết.
+ Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty con được xác định theo giá gốc, giá trị hợp lý hay giá trị khác? Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được xác định theo giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu hay phương pháp khác?
+ Đối với các công ty con, công ty liên doanh, liên kết được mua trong kỳ, thời điểm ghi nhận ban đầu là thời điểm nào? Có tuân thủ CMKT hợp nhất kinh doanh đối với công ty con được mua trong kỳ không? Có tuân thủ CMKT đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không?
+ Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
+ Xác định loại BCTC để xác định tổn thất là BCTC hợp nhất hay BCTC riêng của công ty con, công ty liên doanh, liên kết.
– Đối với các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:
+ Xác định giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác là theo giá gốc hay phương pháp khác?
+ Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.
+ Xác định BCTC để xác định tổn thất là BCTC riêng của đơn vị được đầu tư hay là BCTC hợp nhất.
– Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính:
+ Giao dịch dưới hình thức mua lại phần vốn góp.
+ Giao dịch đầu tư dưới hình thức góp vốn.
+ Giao dịch hoán đổi cổ phiếu.
+ Phương pháp kế toán đối với khoản cổ tức được chia bằng cổ phiếu.
– Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
+ Nêu rõ hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện được.
+ Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp nào trong các phương pháp sau: bình quân gia quyền, nhập trước, xuất trước, hay tính theo giá đích danh, phương pháp giá bán lẻ.
+ Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho có được xác định theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” hay không? Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.
+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ hay phương pháp kê khai thường xuyên.
– Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
+ Xác định tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu thành các khoản phải thu khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu khác.
+ Có được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng không?
+ Có ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi không?
+ Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không? Tỷ giá dùng để đánh giá lại là gì?
+ Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi.
– Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư
Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
+ Nêu rõ giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá hay giá đánh giá lại.
+ Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ.
+ Số phải khấu hao tính theo nguyên giá trừ giá trị có thể thu hồi ước tính từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hay bằng nguyên giá?
+ Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vào giá trị ghi sổ hay chi phí sản xuất, kinh doanh.
+ Các quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ có được tuân thủ không
Nguyên tắc kế toán Bất động sản đầu tư:
+ Giá trị ghi sổ BĐS đầu tư được ghi nhận theo phương pháp nào?
+ Nêu rõ các phương pháp khấu hao BĐS đầu tư.
Nguyên tắc kế toán TSCĐ thuê tài chính:
+ Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính.
+ Nêu rõ giá trị ghi sổ được xác định như thế nào?
Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:
+ Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
Có xác định khả năng có thu nhập chịu thuế trong tương lai khi ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại không?
Có đánh giá lại tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận không?
Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
Có bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả không?
+ Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả
Căn cứ ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (chênh lệch tạm thời chịu thuế);
Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
Có bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại không?
Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh:
+ Đối với bên góp vốn:
Các khoản vốn (bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ) góp vào BCC được ghi nhận như thế nào;
Ghi nhận doanh thu, chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận như thế nào?
+ Đối với bên nhận vốn góp:
Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của các bên khác
Nguyên tắc phân chia doanh thu, chi phí, sản phẩm của hợp đồng.
Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:
+ Phân loại nợ phải trả như thế nào?
+ Có theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ không?
+ Có đánh giá lại nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?
+ Có ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán không?
+ Có lập dự phòng nợ phải trả không?
Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:
+ Nêu rõ chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm những khoản chi phí nào.
+ Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí trả trước;
+ Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại, lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa;
+ Có theo dõi chi tiết chi phí trả trước theo kỳ hạn không?

III. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
– Kỳ kế toán năm:
+ Ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/… đến 31/12/…
+ Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
– Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:
+ Ghi rõ là Đồng Việt Nam hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Kế toán.

IV. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
– Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán nào: Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp, Chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
– Nêu rõ Báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hay không?
– Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu Báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng.
– Trường hợp không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ.

Bạn có thể tham khảo ví dụ về mẫu thuyết minh báo cáo tài chính Tại đây.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.