Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đánh giá bài viết

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B03- DN)

Kế toán Hà Nội xin chia sẻ mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo mẫu B03 – DN ban hành theo quyết định của bộ tài chính.

Ví dụ: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty Kế toán Hà Nội:

 CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế: 113256

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 1/4/2016 đến ngày 30/4/2016

Chỉ tiêu Mã số Thuyết Kỳ này Kỳ trước
minh
 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH        
1. Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01      
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02      
3. Tiền chi trả cho người lao động 03      
4. Tiền chi trả lãi vay 04      
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05      
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06      
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07      
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH        
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ        
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng, TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21      
2. Tiền thu thanh lý ,nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác 22      
3. Tiền chi cho vay,mua các công cụ nợ của của đơn vị 23      
4. Tiền thu hồi cho vay,bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24      
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25      
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26      
7.Tiền thu lãi cho vay ,cổ tức và lợi nhuận được chia 27      
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ        
 LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 37      
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ,nhận vốn góp của chủ sở hữu 31      
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,mua lại cổ phiếu của DN 32      
3. Tiền vay ngắn hạn,dài hạn nhận được 33      
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34      
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35      
6. Cổ tức,lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36      
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 37      
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ 60      
– Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 70      
– Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoán quy đổi ngoại tệ 50      
– Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 80 VII.34    

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2016

Người lập                                         Kế toán trưởng                            Giám đốc               (Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên)                    (Ký, họ tên, đóng dấu)      

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.