Mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được miễn giảm S27-DNN

Mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được miễn giảm S27-DNN
Đánh giá bài viết

Mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được miễn giảm S27-DNN

Link download mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được khấu trừ và mẫu sổ theo dõi thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

sổ theo dõi thuế gtgt theo thông tư 200 , mẫu theo dõi hóa đơn

mẫu sổ theo dõi hóa đơn gtgt

hóa đơn giá trị gia tăng theo thông tư 200

mẫu sổ theo dõi thuế gtgt theo quyết định 48

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S27-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Năm:………

Chứng từ Diễn giải Số thuế GTGT được miễn giảm Số thuế GTGT đã miễn giảm
Số hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2
– Số dư đầu kỳ
– Điều chỉnh số dư đầu kỳ

– Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh

– Số dư cuối kỳ

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

> Xem thêm: Các gói dịch vụ kế toán của kế toán hà nội

> Xem thêm: Mẫu chứng từ ghi sổ kế toán

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.