Mẫu sổ thuế gtgt được hoàn lại TT133

Mẫu sổ thuế gtgt được hoàn lại TT133
Đánh giá bài viết

Mẫu sổ thuế gtgt được hoàn lại TT133 Mẫu số S26-DNN

mẫu sổ chi tiết thuế gtgt được khấu trừ

sổ theo dõi thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ

sổ theo dõi thuế gtgt theo thông tư 200

mẫu sổ theo dõi hóa đơn

mẫu sổ theo dõi hóa đơn gtgt

mẫu theo dõi hóa đơn

sổ theo dõi thuế gtgt theo tt 133

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S26-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI

Năm: ………….

Chứng từ Diễn giải Số thuế GTGT được hoàn lại Số thuế GTGT đã hoàn lại
Số hiệu Ngày, tháng
A B C 1 2
    Số dư đầu kỳ    
    – Điều chỉnh số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

   
Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

   

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Xem thêm: dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Xem thêm: Mẫu sổ thuế GTGT được miễn

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2018 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.