Cách sử dụng hàm LOOKUP trong Excel

Cách sử dụng hàm LOOKUP trong Excel
Đánh giá bài viết

Hướng dẫn sử dụng hàm LOOKUP để dò tìm giá trị trong Excel

Hàm LOOKUP là hàm dùng để dò tìm một giá trị từ một dòng hoặc một cột trong một dãy ô hoặc một mảng giá trị. Việc sử dụng hàm LOOKUP giúp chúng ta tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng dễ dàng hơn rất nhiều.Hàm LOOKUP() có hai dạng: Vec-tơ (vector form) và Mảng (array form)
– Dạng Vec-tơ: LOOKUP() tìm kiếm trên một dòng hoặc một cột, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (hoặc cột) được chỉ định.
– Dạng Mảng: LOOKUP() tìm kiếm trên dòng (hoặc cột) đầu tiên của một mảng giá trị, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng (hoặc cột) cuối cùng trong mảng đó.

1. Array form (dạng mảng)
* Cú pháp: LOOKUP(giá trị dò tìm, mảng giá trị)
– Giá trị dò tìm: Là giá trị hàm LOOKUP() sẽ tìm kiếm trong array. Nó có thể là một ký tự, một giá trị logic, một tên, một số đã được định nghĩa của một vùng ô hoặc một tham chiếu đến một giá trị.
+ Nếu không tìm thấy lookup_value trong array thì LOOKUP() sẽ lấy giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.
+ Nếu giá trị dò tìm nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột hoặc hàng đầu tiên trong array thì LOOKUP() sẽ báo lỗi #NA!
– Mảng giá trị: Là một vùng chứa giá trị dò tìm, có thế là số, ký tự, hoặc giá trị logic.

* Dạng mảng của LOOKUP() gần tương đương như hàm VLOOKUP() hoặc HLOOKUP() tuy nhiên nó có sự khác biệt ở chỗ HLOOKUP() và VLOOKUP() tìm kiếm trên cột (hoặc dòng) đầu tiên, còn LOOKUP() tìm kiếm trên cột hoặc trên dòng tùy thuộc vào dạng mảng được khai báo:
– Nếu là mảng có số cột nhiều hơn số dòng thì LOOKUP() sẽ tìm trên dòng đầu tiên.
– Nếu là mảng có số dòng nhiều hơn số cột thì LOOKUP() sẽ tìm trên cột đầu tiên.
– Nếu là mảng có số dòng bằng số cột thì LOOKUP() sẽ tìm trên cột đầu tiên.
– LOOKUP() luôn luôn lấy kết quả trên dòng (hoặc cột) cuối cùng còn VLOOKUP() và HLOOKUP() lấy kết quả trên cột (hoặc) dòng được chỉ định.
– Các giá trị trên dòng (hoặc cột) đầu tiên của mảng phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu không, LOOKUP() có thể cho kết quả không chính xác.

2. Vector form (dạng vec-tơ)
* Cú pháp: LOOKUP(lookup_value, lookup_vector, result_vector)
– lookup_value: Là giá trị LOOKUP() sẽ tìm kiếm trong lookup_vector. Nó có thể là một số, một ký tự, một giá trị logic, một tên đã được định nghĩa của một vùng ô hoặc một tham chiếu đến một giá trị. Nếu không tìm thấy lookup_value trong lookup_vector thì LOOKUP() sẽ lấy giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value. Còn nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong lookup_vector thì LOOKUP() sẽ báo lỗi #NA!.
– lookup_vector: Là một vùng mà chỉ gồm một dòng (hoặc một cột) có chứa lookup_value. Những giá trị chứa trong vùng này có thể là một số, một ký tự hoặc một giá trị logic. lookup_vector phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu không, LOOKUP() có thể cho kết quả không chính xác.
– result_vector: Là một vùng mà chỉ gồm một dòng (hoặc một cột) chứa giá trị trả về. Kích thước của result_vector bắt buộc phải bằng kích thước của lookup_vector.

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.