Danh sách chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán

Danh sách chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán
Đánh giá bài viết

Thông tin chi tiết các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Kế Toán Hà Nội chia sẻ thông tin chi tiết về các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục:

* Thông tin chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

+ Các chỉ tiêu [111], [112],  [121], [122], [123], [124], [125], [131], [132], [133], [134], [135], [136], [137], [138], [140], [151], [153], [160], [170], [181], [182], [183], [184], [185], [186], [311], [312], [313], [314], [334], [316], [317], [318], [319], [320], [339], [340], [341], [343], [323], [324], [411a], [411b], [412], [413], [414], [418], [419], [420], [422], [432] : Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0

+ Các chỉ tiêu [138], [152], [315], [321], [322], [421a], [421b], [431]: Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

+ Các chỉ tiêu [415]: Nhập kiểu số âm, mặc định là 0 – Thông tin chi tiết, các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tính, không cho sửa

+ Chỉ tiêu [100] = [110] + [120] + [130] + [140] + [150] + [160] + [170] + [180]

+ Chỉ tiêu [110] = [111] + [112] + Chỉ tiêu [120] = [121] + [122] + [123] + [124] + [125]

+ Chỉ tiêu [130] = [131] + [132] + [133] + [134] + [135]  + [136] + [137] + [138]

+ Chỉ tiêu [150] = [151] + [152] + [153] 

+ Chỉ tiêu [180] = [181] + [182] + [183] + [184] + [185] + [186] 

+ Chỉ tiêu [300] = [311] + [312] + [133] +  ….. + [323] + [324]

+ Chỉ tiêu [400] = [410] + [430] + Chỉ tiêu [410] = [411] + [412] + [413] +… + [420] + [421] + [422]

+ Chỉ tiêu [411] = [411a] + [411b]

+ Chỉ tiêu [421] = [421a] + [421b]

+ Chỉ tiêu [430] =  [431] + [432]

+ Chỉ tiêu [440] = [300] + [400]

+ Chỉ tiêu [100] = Chỉ tiêu [440] 

1. Đối với báo cáo LCTT (Trực tiếp) cho DN theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

– Các chỉ tiêu phải nhập 

+ Các chỉ tiêu : [01], [05], [06], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

+ Các chỉ tiêu : [02], [03], [04], [07], [21], [23], [25], [26], [27] : Nhập số âm, mặc định là 0

+ Chỉ tiêu [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập dạng số nhập âm dương, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu tính toán:

+ Chỉ tiêu [20] = [01] + [02] + [03], + [04] + [05] + [06] + [07]

+ Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27]

+ Chỉ tiêu [40] = [31]  + [32] + [33] + [34] + [35] + [36]

+ Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61]

2. Đối với báo cáo LCTT (Gián tiếp) cho DN theo thông tư 200/2014/TT-BTC 

– Các chỉ tiêu cần nhập: 

+ Các chỉ tiêu [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [09], [10], [11], [12], [13],  [14], [15], [32], [34], [35], [36], [61]: Nhập số âm dương, mặc định là 0

+ Các chi tiêu [16], [22], [24], [26], [27], [31], [33], [60]: Nhập số dương, mặc định là 0

+ Các chỉ tiêu [17], [21], [23], [25]: Nhập số âm, mặc định là 0 – Các chỉ tiêu tính toán: 

+ Chỉ tiêu [08] = [01] + [02] + [03] + [04] + [05] + [06] + [07]

+ Chỉ tiêu [20] = [08] + [09] + [10] + … + [16] + [17]

+ Chỉ tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27]

+ Chỉ tiêu [40] = [31]  + [32] + [33] + [34] + [35] + [36]

+ Chỉ tiêu [50] = [20] + [30] + [40]

+ Chỉ tiêu [70] = [50] + [60] + [61]

 

3. Đối với báo cáo kết quả HĐ SXKD cho DN theo thông tư 200/2014/TT-BTC  

– Các chỉ tiêu cần nhập:

+ Các chỉ tiêu [01], [02], [11], [21], [23], [25], [26], [31], [32]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0.

+ Các chỉ tiêu [22], [51], [52], [70], [71]; Nhập dạng số âm dương, mặc định là 0

– Các chỉ tiêu được đánh dấu bằng mầu xanh sẽ được tự động tính toán và không phải nhập. Các chỉ tiêu này đã được ghi rất rõ công thức từ các chỉ tiêu khác trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, gồm các chỉ tiêu:

+ Chỉ tiêu [10] = [01] – [02]  

+ Chỉ tiêu [20] = [10] – [11]

+ Chỉ tiêu [30] = [20] + ([21] – [22]) – [25] – [26]

+ Chỉ tiêu [40] = [31] – [32]

+ Chỉ tiêu [50] = [30] + [40]

+ Chỉ tiêu [60] = [50] – [51] – [52]

– Các chỉ tiêu cần ràng buộc kiểm tra tính logic. 

+ Mã số [02] <= [01]

–> Link: Xem chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Mọi thắc mắc về dịch vụ xin vui lòng liên hệ:
                                                                CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Ms Thoa: 0981 108 956
Email: ntkthoa12@gmail.com
Website: ketoantonghop.top
Facebook: https://www.facebook.com/ketoantonghop.top/

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.