Thông báo gia hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016

Thông báo gia hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016
Đánh giá bài viết

Thời gian gia hạn nộp mẫu 06/GTGT năm 2016

Ngày 7/4/2016, tổng cục thuế vừa ban hành thông báo gia hạn nộp mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp khấu trừ cho 2 năm 2016 -2017. Mẫu 06/GTGT áp dụng cho các doanh nghiệp có doanh thu năm 2015 dưới 1 tỷ. Nội dung của thông báo gia hạn nộp mẫu 06/GTGT như sau:


                BỘ TÀI CHÍNH                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TNG CỤC THUẾ                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                   ——-                                                                                             —————
Số: 1434/TCT-KK                                                                                
Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2016
V/v tiếp nhận mẫu 06/GTGT             

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương                

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế địa phương về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 2, khoản 3 Điều 10 Luật thuế GTGT.

– Khoản 4, khoản 5 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

– Khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

– Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của một số cơ quan thuế thì đến nay vẫn còn người nộp thuế chưa gửi mẫu06/GTGT- tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ năm 2016-2017 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của người nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT – đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ cho chu kỳ ổn định 02 năm (2016 – 2017) cụ thể như sau:

Người nộp thuế nộp mẫu 06/GTGT sau thời hạn 30/1/2016 bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo tới từng người nộp thuế trên địa bàn, thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/4/2016, nếu sau thời hạn này, người nộp thuế không đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải chuyển sang phương pháp trực tiếp từ thời điểm nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;                                                                                                             KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
– Vụ CST, Vụ PC (BTC);                                                                                      PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
– Vụ CS, Vụ PC, Vụ TTHT, Cục CNTT;
– Website Bộ Tài chính;                                                                                                Nguyễn Đại Trí
– Website Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, KK (3b).

 

Ý kiến bạn đọc (0)

© 2016 Lớp học kế toán tổng hợp. Thiết kế Website bởi Kế toán hà nội.